Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie

Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
w Sulechowie

Praca dla absolwentów

ABSOLWENCIE, DOŁĄCZ DO ZESPOŁU TJX

OFERTA PRACY SEZONOWEJ – Korczakowo

OFERTA PRACY – Ekoenergetyka-Polska S.A

OFERTY PRACY – ROCKWOOL

ZOSTAŃ ZIELONOGÓRSKIM POLICJANTEM

Kim jesteśmy?

Policja to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego (art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 6.04.1990 roku o Policji).

Co oferujemy?

 • ciekawą, satysfakcjonującą służbę;
 • stabilne, stałe zatrudnienie;
 • wysoki poziom nauczania i zaplecza dydaktycznego w szkołach policyjnych;
 • wynagrodzenie 3940 zł netto po kursie podstawowym do 26 roku życia, 3600 zł netto po kursie podstawowym powyżej 26 roku życia – w 2022 roku podwyżka 500 zł (brutto);
 • nagrody roczne, motywacyjne, jubileuszowe;
 • prawa emerytalne po 25 latach służby;
 • możliwość doskonalenia zawodowego;
 • możliwość rozwoju zawodowego, a dla osób z wyższym wykształceniem uzyskanie stopnia oficerskiego;
 • służbę w organizacji zaufania społecznego;
 • szeroki katalog specjalizacji;
 • wyjątkową rolę społeczną – bycie policjantem to nie tylko zawód, jest to służba społeczeństwu;

Kto może pełnić służbę w Policji?

Służbę w Policji może pełnić (artykuł 25 ustęp 1 Ustawy z dnia 6.04.1990 roku o Policji):

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • korzystający w pełni z praw publicznych;
 • posiadający wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe;
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej – odbyli zasadniczą służbę wojskową lub zostali przeniesieni do rezerwy (odpowiedni wpis w książeczce wojskowej).

Więcej informacji:

Rekrutacja 2024/2025

Skip to content