Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie

Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
w Sulechowie

Deklaracja Dostępności CKZiU w Sulechowie

Deklaracja dostępności Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie.
Data publikacji strony internetowej: 2016-06-16. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-11.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
– brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków,
– brak wersji kontrastowej strony,
– brak możliwości zmiany rozmiaru tekstu,
– serwis nie jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
– widoczny fokus;
– wyróżnienie odnośników.

Oświadczenie sporządzono dnia:2020-09-14 . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Marcin Koteluk., mail: marcin.koteluk@cksulechow.pl. Kontaktować można się także telefonicznie: 68 385 26 86. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie ul. Piaskowa 53 66-100 Sulechów

Dostępność komunikacyjna Centrum:
Komunikacja osób niesłyszących lub słabo słyszących:
– napisanie pisma lub złożenie wniosku i wysłanie na adres siedziby,
– wysłanie maila na adres: sekretariat@cksulechow.pl
– kontakt przez system Uonet+ (dziennik elektroniczny)

Kompleks A ul. Piaskowa 53

Budynek szkolny i sala gimnastyczna – budynek główny

Miejsca parkingowe: przed budynkiem dostępne.
Dostępność wejścia: wejście do budynku odbywa się schodami, jednakże jest dostępne dla osób niepełnosprawnych ze względu na znajdujący się podjazd dla wózków.
Dostępność komunikacyjna budynku: na parterze zapewniono pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych z wyjątkiem klubu uczniowskiego, jednakże ze względu na brak windy nie jest zapewniona dostępność pomieszczeń na pierwszym piętrze.
Dostosowania: zastosowano kontrastowe elementy infrastruktury oraz oznaczono paskami antypoślizgowymi wejścia do pomieszczeń biurowych. Wykonano wyróżnienia początku oraz końca schodów.
Prawo wstępu z psem asystującym: do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Warsztaty szkolne

Miejsca parkingowe: przed budynkiem dostępne.
Dostępność wejścia: wejście do budynku odbywa się schodami, jednakże jest dostępne dla osób niepełnosprawnych ze względu na znajdujący się podjazdy dla wózków.
Dostępność komunikacyjna budynku: zapewniono pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych, istnieje dostępność do toalety dla osób niepełnosprawnych.
Dostosowania: zastosowano kontrastowe elementy infrastruktury oraz oznaczono paskami antypoślizgowymi wejścia do pomieszczeń biurowych. Wykonano wyróżnienia początku oraz końca schodów.
Prawo wstępu z psem asystującym: do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Pracownie szkolne i pomieszczenia magazynowe

Miejsca parkingowe: przed budynkiem dostępne.
Dostępność wejścia: wejście do budynku odbywa się schodami, jednakże jest dostępne dla osób niepełnosprawnych ze względu na znajdujący się podjazd dla wózków.
Dostępność komunikacyjna budynku: zapewniono pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych.
Dostosowania: zastosowano kontrastowe elementy infrastruktury oraz oznaczono paskami antypoślizgowymi wejścia do budynku.
Prawo wstępu z psem asystującym: do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Pracownia szkolna i kotłownia

Miejsca parkingowe: przed budynkiem dostępne.
Dostępność wejścia: wejście do budynku odbywa się schodami, jednakże jest dostępne dla osób niepełnosprawnych ze względu na znajdujący się podjazd dla wózków.
Dostępność komunikacyjna budynku: zapewniono pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych.
Dostosowania: zastosowano kontrastowe elementy infrastruktury oraz oznaczono paskami antypoślizgowymi wejścia do budynku.
Prawo wstępu z psem asystującym: do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Szatnie i pomieszczenia magazynowo – garażowe

Miejsca parkingowe: przed budynkiem dostępne.
Dostępność wejścia: wejście do budynku jest dostępne dla osób niepełnosprawnych..
Dostępność komunikacyjna budynku: zapewniono pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych.
Dostosowania: zastosowano kontrastowe elementy infrastruktury oraz oznaczono paskami antypoślizgowymi wejścia do budynku.
Prawo wstępu z psem asystującym: do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Kompleks B ul. Armii Krajowej 75

Budynek szkolny

Miejsca parkingowe: przed budynkiem dostępne.
Dostępność wejścia: wejście do budynku odbywa się schodami.
Dostępność komunikacyjna budynku: brak dostępności dla osób niepełnosprawnych.
Dostosowania: zastosowano kontrastowe elementy infrastruktury oraz oznaczono paskami antypoślizgowymi wejścia na poszczególne kondygnacje. Wykonano wyróżnienia początku oraz końca schodów.
Prawo wstępu z psem asystującym: do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Sala gimnastyczna i pracownie

Miejsca parkingowe: przed budynkiem dostępne.
Dostępność wejścia: wejście do budynku jest dostępne dla osób niepełnosprawnych.
Dostępność komunikacyjna budynku: zapewniono pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych do pracowni, brak dostępności do sali gimnastycznej.
Dostosowania: zastosowano kontrastowe elementy infrastruktury oraz oznaczono paskami antypoślizgowymi wejścia do budynku.
Prawo wstępu z psem asystującym: do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Rekrutacja 2024/2025

Skip to content