Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w powiecie zielonogórskim poprzez udzielenie wsparcia 1 placówce kształcenia zawod. (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie) w postaci doposażenia pracowni zawodowych, wsparcia poprzez kursy,szkolenia,staże i praktyki 215 uczniów (w tym 207K; w tym 4 ON (w tym 2K)) oraz 20 nauczycieli (w tym 15K). W ramach projektu powstanie także Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w okresie 01.07.2016-30.06.2022r.

Wsparcie uczniów (zakres i tematyka) wynika z Indywidualnego Planu Działania sporządzonego dla każdego ucznia, dostosowanego do jego predyspozycji zawodowo-społecznych.

Realizacja projektu umożliwi zintegrowanie kształcenia zawodowego z rynkiem pracy w Powiecie Zielonogórskim.

Działania w zakresie wyposaż/doposażenia szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne wynikają z diagnozy przeprowadzonej przez placówkę oraz są zgodne ze standardem wyposażenia określonym w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS na lata 2014-2020 w obszarze edukacji.