Szanowni Państwo, Rodzice, Uczniowie, Pracownicy Centrum

Po dniach wakacyjnego wypoczynku, w cieniu stanu epidemii rozpoczyna się nowy rok szkolny i czas nowych wyzwań. Mam nadzieję, że jesteśmy wszyscy – Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele – naładowani pozytywną energią, która pozwoli  nam  twórczo i bezpiecznie pracować i odnosić wspaniałe sukcesy.

Dzisiejszy dzień jest szczególnie ważny dla Was Drodzy Uczniowie klas pierwszych. Rozpoczynacie kolejny, bardzo ważny etap edukacji – naukę w szkole ponadpodstawowej. Chciałbym, abyście mieli świadomość, że od tego jak wykorzystacie najbliższe lata, zależeć będzie Wasza przyszłość. Już dawno stwierdzono, że wykształcenie w sposób istotny wpływa na jakość naszego dorosłego życia. Uczyć się warto – chociaż zrozumienie tej banalnej w sumie prawdy zabiera nieraz wiele lat i nadal kosztuje wiele życiowych błędów. Wy nie musicie ich popełniać, jeżeli będziecie pamiętać, że sukces odnoszą ci, którzy biorą na siebie odpowiedzialność za własne kształcenie i potrafią się uczyć.

Dziś najważniejsza jest umiejętność uczenia się, bo nie obowiązuje już zasada – „20 lat nauki, 40 lat pracy”. Będziecie w trakcie swojego życia kilkakrotnie zmieniali zawód i zmuszeni będziecie do ciągłego szkolenia się, pogłębiania wiedzy, nadążania za zmianami. Niezbędne do skutecznego i efektywnego funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie są: umiejętność wykorzystywania nowoczesnych technologii, kreatywność i innowacyjność, krytyczne myślenie i rozwiązywanie problemów, komunikowanie się, współpraca w ramach grupy. Szkoła ponadpodstawowa ma pomóc Wam nie tylko rozwijać intelekt i wyposażać w wiedzę, ale co równie ważne kształtować wszystkie te umiejętności, bo od nich zależy powodzenie na rynku pracy i w społeczeństwie wykorzystującym nowoczesne technologie.

Drodzy Rodzice

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w szczególnych warunkach, obowiązuje stan epidemii. W Centrum, w celu zapewnienia bezpieczeństwa młodzieży i pracownikom, będziemy pracowali w reżimie sanitarnym. Wprowadza się wiele ograniczeń zabezpieczających. Szanowni Państwo bezpieczeństwo Nas Wszystkich zależy w dużej mierze od Państwa, od waszego zrozumienia konieczności stosowania obostrzeń, od tego jak przekażecie to swoim dzieciom. Proszę Państwa o zrozumienie powagi sytuacji i przygotowanie młodzieży do stosowania się do następujących zasad.

 • Do Centrum może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolatorium.
 • W drodze do i z Centrum oraz podczas przejść pomiędzy budynkami Centrum, uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 • Przy wszystkich wejściach do budynków Centrum obok urządzeń dezynfekujących (dozowniki łokciowe i automatyczne) są informacje o obowiązku dezynfekowania rąk. Wszyscy wchodzący do budynku Centrum muszą zdezynfekować ręce.
 • Ogranicza się przebywanie w Centrum osób z zewnątrz do niezbędnego minimum. Podczas załatwiania spraw w sekretariacie Centrum, księgowości (parter budynku przy ulicy Piaskowej) obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk. Dotyczy to tylko osób bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Kontakt z nauczycielami, wychowawcami klas oraz pracownikami administracji i obsługi Centrum przede wszystkim za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w wyjątkowych sytuacjach osobisty – po uprzednim umówieniu.
 • Zapewnia się szybką, skuteczną komunikację z opiekunami ucznia z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość:
  • kontakt telefoniczny za pośrednictwem sekretariatu Centrum;
  • wiadomość przekazana za pośrednictwem systemu Uonet+;
  • wiadomość SMS.
 • Zobowiązuje się wychowawców klas do uaktualnienia danych teleadresowych rodziców lub opiekunów wychowanków (nr telefonu, adres e-mail).
 • W Centrum wykorzystuje się termometry bezdotykowe dostępne w sekretariacie Centrum w budynku A przy ulicy Piaskowej, w gabinecie profilaktyki zdrowotnej w budynku B przy ulicy Armii Krajowej lub gabinecie wicedyrektora, internat – w pokoju wychowawcy.
 • Jeżeli pracownik Centrum zaobserwuje u ucznia/wychowanka objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę ( ok. 380C), kaszel, uczeń zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu -izolatorium (bud. A – sala nr 1 w budynku warsztatów szkolnych, bud. B – sala nr 5, internat – pokój nr 321), zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób, a rodzice/opiekunowie zostaną niezwłocznie powiadomieni o konieczności odebrania ucznia z Centrum (rekomendowany własny środek transportu).
 • Pracę Centrum organizuje się w sposób umożliwiający zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie Centrum, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczenie gromadzenie się uczniów na terenie Centrum poprzez:
  • planowanie zajęć w blokach (przedmiotowych oraz jednostkach modułowych) obejmujących tygodniowy wymiar zajęć;
  • przerwy międzylekcyjne wyznacza prowadzący w zależności od sytuacji panującej na korytarzach i innych pomieszczeniach wspólnych, z zachowaniem zasad higieny pracy;
  • zajęcia z wychowania fizycznego w zależności od warunków atmosferycznych prowadzone będą na świeżym powietrzu, ograniczone zostaną ćwiczenia i gry kontaktowe;
  • w pomieszczeniach wspólnych (korytarze, hole, aula, świetlica, biblioteka, sekretariat) oraz salach lekcyjnych, w których nie jest możliwe zachowanie wymaganego dystansu pomiędzy osobami, a także w kształceniu praktycznym, obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk.
 • Na terenie Centrum obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do Centrum należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • Każdy uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie Centrum, w tym w czasie przerw.
 • W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów u pracodawców, podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych branż.
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do Centrum niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami.
 • Podczas korzystania z biblioteki szkolnej obowiązują ogólne zasady higieny (maseczka zarywająca usta i nos oraz dezynfekcja rąk) uwzględniające okres dwóch dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece.
 • Rekomenduje się, we współpracy z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania/higienistką szkolną, ustalenie i upowszechnienie zasad korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia:
  • do gabinetu uczniowie wchodzą pojedynczo po umyciu i zdezynfekowaniu rąk, z zachowaniem dystansu, zasłaniając usta i nos;
  • w gabinecie należy zastosować się do zaleceń pielęgniarki, unikać zbędnego dotykania powierzchni oraz przedmiotów;
  • nie należy wchodzić do gabinetu w czasie jego dezynfekcji.

Drodzy Rodzice, każde ognisko zakażenia w Centrum to od 1000 do 4000 osób w powiecie objętych kwarantanną. Naszym wspólnym zadaniem jest zapobieżenie takiej sytuacji, zapewnienie bezpieczeństwa Waszym Dzieciom, pracownikom Centrum i rodzinom Nas wszystkich. Bez Państwa pomocy i zrozumienia nie jesteśmy w stanie tego zagwarantować.

Nauczycielom,  Wychowawcom  i wszystkim pracownikom szkoły z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego życzę wielu sukcesów i zadowolenia z pracy, w poczuciu wspólnej odpowiedzialności za dobro młodzieży.

Uczniom, a szczególnie tym, którzy rozpoczynają naukę w Centrum, życzę aby nasza szkoła spełniła Wasze oczekiwania, a zdobyta wiedza umożliwiała osiąganie kolejnych życiowych sukcesów.

Jeszcze raz wszystkim życzę udanego roku szkolnego, wytrwałości i wiary we własne umiejętności oraz wielu sukcesów w roku szkolnym 2020/2021.

 

                                                         Z wyrazami szacunku
                                                       Jerzy Rozynek
                                                           dyrektor Centrum Kształcenia
                                                               Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie