Szanowni Państwo, absolwenci Technikum oraz Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych, przyjmijcie gratulację z okazji ukończenia szkoły.

List dyrektora do absolwentów.

W związku z ograniczeniem funkcjonowania szkół, nie może odbyć się tradycyjna uroczystość zakończenia zajęć, podczas której byłyby wręczone świadectwa tegorocznym absolwentom. Absolwenci  mogą odebrać świadectwa ukończenia szkoły w sekretariacie Centrum według określonego harmonogramu.

Harmonogram odbioru świadectw.

Po odbiór świadectwa absolwent przychodzi osobiście, z dokumentem potwierdzającym tożsamość, z zachowaniem określonych środków bezpieczeństwa (maseczka zakrywająca usta i nos, rękawiczki). W przypadku braku możliwości odbioru świadectwa w wyznaczonym terminie, proszę termin odbioru indywidualnie uzgadniać z sekretariatem szkoły za pośrednictwem poczty e-mail: sekretariat@cksulechow.pl

Absolwenci nagrodzeni „Stypendium dyrektora”, za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, powinni przesłać na adres księgowość@cksulechow.pl skan oświadczenia zawierającego: dane ucznia, prośbę o przekazanie stypendium na konto nr (podać nr konta) oraz własnoręczny podpis.