ZSP w Sulechowie to placówka oświatowa z ponad 50 – letnim dorobkiem, która umożliwiała zdobycie wykształcenia i przygotowania do zawodu wielu pokoleniom młodych ludzi. Historia tej szkoły rozpoczęła się w 1962r., kiedy naukę rozpoczęło 75 uczniów. Kolejne lata to czas modernizacji, powstawania nowych kierunków kształcenia, rozwijania współpracy ze środowiskiem lokalnym.

    ZSP to szkoła z nowoczesnymi pracowniami i laboratoriami, w których uczniowie zdobywali wiedzę z zakresu logistyki, mechatroniki, hotelarstwa, gastronomii czy informatyki.

    Dzięki pracy i zaangażowaniu kadry pedagogicznej, uczniowie odnosili sukcesy w konkursach na najwyższych szczeblach rywalizacji.

    ZSP uzyskało wiele wyróżniających tytułów, m.in.: Technikum Roku 2012, Mecenas Polskiej Ekologii, 7. miejsce w rankingu najlepszych szkół, kształcących w zawodzie logistyk.

    ZSP to szkoła z tradycjami, w której uczniowie rozwijali swoje pasje, kształcili się w wielu kierunkach i zdobywali kwalifikacje do wykonywania wybranych przez siebie zawodów.

      Tak było, ale dzisiaj…

      Od 1 września 2016r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych został przekształcony w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

    Współczesna rzeczywistość, rynek pracy i wymagania przełożonych stawiają przed młodzieżą trudne zadania. Wykwalifikowany pracownik – absolwent CKZiU to specjalista w swoim zawodzie, który w ciągu nauki zdobywa niezbędną wiedzę z danego kierunku oraz praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu.

    CKZiU daje wiele możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji w trakcie nauki w systemie dziennym, zaocznym oraz na kursach. Absolwent naszej placówki zdobywa kompetencje zawodowe opisane w podstawach programowych, przygotowuje się do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, cechuje się kreatywnością, innowacyjnością i przedsiębiorczością. Bez problemu pracuje w grupie, świadomy swoich praw i obowiązków, jako pracownik i obywatel. Na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy, wyposażony w kompetencje kluczowe oraz umiejętność łączenia teorii z praktyką, doskonale spełnia oczekiwania pracodawcy.

    Celem głównym CKZiU jest zapewnienie absolwentom specjalistycznej wiedzy i umiejętności oraz uświadomienie im konieczności dalszego uzupełniania ich na bieżąco o nowe treści, wynikające z rozwoju nauki i postępu technicznego. Dzięki projektom, realizowanym w szkole, uczniowie mają możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji bądź całkowitego przekwalifikowania się. Wśród zaplanowanych działań należy wyróżnić:

  •  1) Projekt „Z nami w przyszłość”- „Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej”, z funduszu Phare 2003, w ramach którego zakupiono stanowiska laboratoryjne do kształcenia w zawodzie technik mechatronik.
  • 2) „Rozwiń skrzydła”- projekt realizowany w ramach programu „Szkoła równych szans- programy rozwojowe dla szkół w woj lubuskim”.
  • 3) Inicjatywa „As kompetencji”, którego realizatorem był Uniwersytet Szczeciński i Combidata Poland SA. Celem projektu było umożliwienie uczniom szkół ponadgimnazjalnych rozwoju kompetencji matematyczno-fizycznych lub kompetencji z przedsiębiorczości poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.
  • 4) Projekt „Model praktyk zawodowych w ZSP w Sulechowie opracowany w oparciu o doświadczenia partnera z Hiszpanii” realizowany od 01.03.2013 do 15.06.2015. Partnerem  zagranicznym była szkoła z Hiszpanii IES PEDRO JIMENEZ MONTOYA. Celem głównym inicjatywy było podniesienie jakości przygotowania zawodowego uczniów w woj. lubuskim poprzez wypracowanie modelu organizacji szkolenia praktycznego w ZSP w Sulechowie.
  • 5) „Świat nauki- nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego Obszaru Funkcjonalnego”, termin realizacji 01.07.2016-31.05.2023. Partnerem projektu jest Powiat Zielonogórski, a szkoła jest jego Beneficjentem. Cel główny projektu to zwiększenie szans edukacyjno- zawodowych uczniów.
  • 6) „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim” realizowany od 01.07.2016 do 30.06.2022, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Projekt realizowany w partnerstwie Biznes Profi Group Sylwia Majewska, UZ/PWSZ w Sulechowie, OPZL Zielona Góra. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w powiecie zielonogórskim poprzez udzielenie wsparcia placówce kształcenia zawodowego – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie.
  • 7) Udział w projekcie „Synergia kompetencji zawodowych”, realizowanym przez SYNTEA SA w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4. Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Podziałanie 3.4.3 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie – projekty konkursowe.  Przedsięwzięcie obejmowało: specjalistyczne instruktaże z zakresu Dangerous Goods Regulations Category 6, ADR, Świadomość Ochrony Lotnictwa Cywilnego, Prawo Lotnicze, dwutygodniowe praktyki w sektorze przedsiębiorstw dla nauczycieli przedmiotów logistycznych, wyjazd studyjny do Hiszpanii (Malaga) „The synergy of professional competence”. Podczas specjalistycznych instruktaży nauczyciele zdobyli wiedzę oraz uaktualnili kwalifikacje zawodowe adekwatne do wymagań współczesnego rynku pracy, a także zapoznali się z najnowocześniejszymi technologiami wykorzystywanymi w dynamicznie rozwijających się branżach w Polsce i Hiszpanii. Realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia jakości kształcenia zawodowego.

    CKZiU w Sulechowie współpracuje ze środowiskiem lokalnym, organizując różne działania. Szkoła współdziała m.in. z pracodawcami, którzy biorą udział w organizowanych Targach Edukacji i Pracy, Dniu Otwartym Szkoły, realizowanym od 2017 jako Festiwal zawodów- w ramach projektu z poz. 8. Nauczyciele przygotowują wycieczki tematyczne do zakładów pracy, umożliwiają odbywanie praktyk zawodowych uczniów we współpracujących firmach. Wymiana informacji dotyczacych planowanego zatrudnienia i preferowanych zawodów przez pracodawców, pomaga w planowaniu odpowiednich kierunków kształcenia.

    Młodzież oraz nauczyciele CKZiU nawiązali współpracę ze świetlicą OPS. Przygotowywane są spotkania z seniorami świetlicy środowiskowej, podczas których mają miejsce artystyczne występy wychowanków. W ten sposób starsze pokolenie miło spędza czas a młodzi nabywają nowych doświadczeń w kontaktach z ludźmi dojrzałymi.

    W roku 2017 już po raz siódmy szkoła organizowała Powiatowe Targi Edukacji i Pracy, na których swoją ofertę przedstawiają uczelnie wyższe, szkoły policealne, pracodawcy, w tym wojsko – jako potencjalny pracodawca. Jest to impreza otwarta dla lokalnej społeczności, informacje o przedsięwzięciu są zamieszczane na portalach społecznościowych, stronach internetowych instytucji, rozsyłane są zaproszenia. Każdego roku w wydarzeniu biorą udział uczniowie sulechowskich szkół ponadgimnazjalnych oraz ze Świebodzina, Czerwińska i innych okolicznych miejscowości. Targi na stałe wpisały się w kalendarz wystawienniczy, bowiem część wystawców bierze czynny udział od początku istnienia imprezy. Jest to okazja do pozyskania informacji o kierunkach kształcenia, warunkach studiowania, ofertach pracy i wymaganiach pracodawców.

    CKZiU przygotowuje swoje stoisko podczas Dni Sulechowa, prezentując kierunki kształcenia, umiejętności i osiągnięcia uczniów oraz realizowane projekty – w tym współfinansowane ze środków UE. Nasze stoisko cieszy się ogromnym zainteresowaniem społeczności biorącej udział w wydarzeniu, jest chętnie odwiedzane. Ponadto szkoła organizowała Festyn Rodzinny dla społeczności lokalnej, w czasie którego młodzież i nauczyciele przygotowywali różne atrakcje dla uczestników: loterie, konkursy, zabawy, pokazy umiejętności w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w sulechowskich gimnazjach. CKZiU bierze udział w Targach Edukacyjnych organizowanych przez Gimnazjum w Bojadłach, Kolsku- promując kierunki kształcenia, przedstawiając podejmowane działania- projekty ze środków unijnych, działalność szkolnego kabaretu, teatru, osiągnięcia sportowe naszych uczniów, osiągnięcia w olimpiadach zawodowych.

    Nauczyciele wraz z młodzieżą z CKZiU podejmują szereg działań dydaktyczno- wychowawczych. Szkoła każdego roku bierze udział w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery, prezentując ofertę placówki w okolicznych gimnazjach, dorobek szkolnego kabaretu i teatru, który wystawia przygotowane przedstawienia na zaproszenia gimnazjów.

    Informacje o sukcesach uczniów i nauczycieli można znaleźć w lokalnej prasie i portalach społecznościowych. Szkoła prowadzi profil na fb- gdzie na bieżąco zamieszczane są relacje o wydarzeniach w szkole, odnoszonych przez uczniów sukcesach. W ramach realizowanych projektów w prasie lokalnej ukazują się artykuły sponsorowane o szkole, kierunkach kształcenia, realizowanych projektach. W ramach działań promocyjnych, każdego roku opracowywany jest informator o kierunkach kształcenia, który rozprowadzany jest wśród gimnazjalistów i ich rodziców oraz opiekunów. Ponadto dla każdego zawodu przygotowywana jest ulotka informacyjna o formie nauki w danym zawodzie.

    Zmiana sytuacji na rynku pracy przyczyniła się do wdrożenia koniecznych modyfikacji w szkole. CKZiU jest teraz jedną z najlepiej działających placówek oświatowych, która dysponuje bogatą ofertą edukacyjną, nowoczesnym zapleczem warsztatowym oraz wykwalifikowaną kadrą.