wręczenie stypendiów

„Serdecznie gratuluję wszystkim tegorocznym stypendystom, jestem przekonany, że to wy jesteście przyszłością naszego województwa”, takimi słowami do tegorocznych stypendystów Prezesa Rady Ministrów z województwa lubuskiego przemawiał Wojewoda Lubuski Pan Władysław Dajczak, który wraz z Lubuskim Kuratorem Oświaty Panią Ewą Rawą wręczyli najlepszym uczniom lubuskich szkół stypendia. Wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów z województwa lubuskiego odbyło się 14 grudnia 2016 roku w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim. 

Wśród 108 laureatów stypendium na rok szkolny 2016/2017 w województwie lubuskim jest także uczennica klasy III technikum hotelarstwaMonika Sobolewska.

Prezes Rady Ministrów przyznaje swoje stypendium najlepszym uczniom szkół, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Otrzymuje je uczeń, który jest promowany z wyróżnieniem, uzyskuje najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Monika zawsze służy pomocą koleżankom i kolegom, szanuje poglądy innych. Przejawia wysoką kulturę osobistą w szkole i poza nią, godnie reprezentuje klasę i szkołę w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych. Chętnie rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia zawodowe. Szanuje i rozwija dobre tradycje szkoły, dba o kulturę życia codziennego, zawsze punktualna, zdyscyplinowana i skromna, jest przykładem wzorowego traktowania obowiązków szkolnych oraz wzorem do naśladowania.

GRATULUJEMY!
Wychowawca oraz
koleżanki i koledzy
z klasy III TH