Aby mieć szansę skorzystania z comiesięcznego wsparcia finansowego w postaci STYPENDIUM musisz spełniać następujące warunki:

 1. Miejsce zamieszkania na wsi i w miastach do 20 tys. mieszkańców.
 2. Sytuacja materialna i społeczna stypendysty i jego rodziny udokumentowana następująco:
  – potwierdzony dochód na osobę w rodzinie (brutto) niższy od 0.7 najniższego wynagrodzenia brutto ogłaszanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, według stanu na dzień składania wniosku o stypendium.
 3. Średnia ocen nie niższa niż 4,5 w szkole średniej, bądź udokumentowane inne zdolności ucznia (na przykład udział w olimpiadach, konkursach lub wybitne uzdolnienia w jednej dziedzinie). W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach średnia ocen może być niższa.
 4. Uzyskanie pozytywnej opinii:
  rekomendującego katechety;
  nauczyciela wychowawcy lub dyrektora szkoły;
  proboszcza oraz ewentualnie
  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub innych instytucji charytatywnych np. „Caritas”.

W oparciu o powyższe kryteria sporządzany jest wniosek o przyznanie stypendium Fundacji. Dokumentację w postaci wniosku i załączników ma obowiązek skompletować uczeń lub jego opiekun prawny.

Informacje można uzyskać u psycholog Barbara Góreckiej – Atkinson (gabinet nr 6 na ul. Armii Krajowej) lub u Małgorzaty Łuszczyńskiej.

Informacje można także uzyskać na stronie www.dzielo.pl