Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu informuje, że po nowelizacji  przepisów prawa dotyczącego systemu egzaminów zewnętrznych – kwestię składania deklaracji przystąpienia do „nowego” egzaminu zawodowego określa § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2015 r., poz. 673).

Zgodnie z treścią wskazanego przepisu od dnia 1 września 2015 r. obowiązują następujące zasady, terminy składania oraz formularze deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego.

Deklarację składa:
1) uczeń
– dyrektorowi macierzystej szkoły,

2) absolwent szkoły
– dyrektorowi szkoły, którą ukończył, jeżeli szkoła ta nie została zlikwidowana lub przekształcona
albo
– dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej, jeżeli jego macierzysta szkoła została zlikwidowana lub przekształcona,

Deklarację składa się nie później niż na 4 (cztery) miesiące przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminu zawodowego.

Do sesji styczniowej 2016 r. termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu upływa z dniem 14 września 2015 r.

Osoby, które przystąpiły do egzaminu zawodowego i egzaminu nie zdały, mogą złożyć deklarację o ponownym przystąpieniu do tego egzaminu dopiero po otrzymaniu informacji o uzyskanym wyniku.